سلام بر حق، نام ستودنی الله و سلام بر عاشقان و دل ‌باختگان و همراهان حق، آنانی که لحظه‌ای و ذره‌ای در عمر با عزت خود از مدار حق فاصله نگرفتند و عاشقانه و عارفانه و با اخلاص در آن مدار به گرد حق گردیدند تا …

ادامه مطلب

شکر و حمد و سپاس بر خالق یکتای آفرینش، آفرینشی که خود فرمود آن را بیهوده نیافریده و به حال خود وا نگذاشته بلکه از روی رحمت و تدبیرش بر همه‌ی امور محیط و مدبر است. نیست معبودی غیر از خداوند حکیم و کریم …

ادامه مطلب

بار الها حمد و سپاس تو را سزاست حمدی که زیبنده‌ی ذات کریم توست و با جلالتت برابری می‌کند حمدی که پایانی نپذیرد و به گردش روزگار، پیاپی فزونی یابد، حمدی که فرشتگان حسابدار از شمردنش و از آنچه نویسندگان نوشته‌اند …

ادامه مطلب

به نام آفریننده‌ی جان‌ها؛ پروردگاری که جان‌های مشتاق را اَیُهَا المُخلِصون نامید و به همگان عرضه داشت: آنان از پلیدی نفس اماره در امان هستند چون اخلاص، قلعه‌ی مستحکمی است که راه نفوذ هوای نفس را محدود می‌کند و …

ادامه مطلب

شکر، پروردگار حکیم و عظیم را سزاست که در عذاب بندگان نافرمان و عصیان کننده تعجیل نمی‌نماید که این مهم از حکمت بالغه و اقتدار کامله‌ی او سرچشمه می‌گیرد و هیچ کس را از حیطه‌ی سلطنتش فراری ممکن نیست و …

ادامه مطلب

سلام بر یوم‌الدین؛ مالک یوم‌الدین و سلام بر یوم عاشورا، یوم فرقان، یوم جداسازی حق از باطل، پاک از ناپاک، زیبایی از زشتی، عزت از ذلت و رشادت از عجز و سلام بر برپا کننده‌ی کرسی قضاوتش، بر ترازو و میزان و معیارش …

ادامه مطلب

الم؛ سلام بر قرآن کریم؛ معجزه‌ای که خود را بدون رقیب معرفی می‌فرماید تا بندگان را در پناه آیاتش به ملکوتی که از آن آمده‌اند بازگرداند. کتابی که زبان شیوایش قابل درک همگان است و ادعا کننده‌ای برایش یافت نمی‌شود …

ادامه مطلب

حم؛سلام بر دولت ظهور؛ دولت به چه معناست؟ نامش را چه کسی برگزیده است و نشانی‌اش را در کجا باید جستجو کرد؟ شنوندگان مباحث شب‌های گذشته به حیات حق سفر کردند و با مسافرین ایستگاه‌هایش آشنا گشتند و اینک موقع برگشتن است. …

ادامه مطلب

یاسین؛ سلام بر شهیدان راه حق؛ همانانی که نشانی‌شان را از آیات کریمه‌ی قرآن یافتیم زمانی که پا در رکاب مقابله با باطلی می‌کردند که در زیر نقاب حق پنهان گشته بود و جهان را گذرگاهی برای رسیدن به آمال و آرزوهای پوچ و …

ادامه مطلب

حم؛ سلام بر ذخایر حق؛ گنجینه‌هایی که کلید رمز آن را نگشودند؛ جلالتش را در دوران‌ها ذخیره فرمودند تا منتظرانش به دنبالش روان گردند و به پاس این مرحمت پروردگار سر بر خاک عظمتش سایند و نامش را مرهم …

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »