به نام پروردگارِ کریمی که همواره دامنِ رحمتش برای همگان گسترده است و آنگاه که بندگانش در تاریکی جهل خود را فراموش می‌کنند یاوری‌اش را به میدانِ جانشان هدیه می‌نماید تا با یاری‌اش از جا برخیزند و …

ادامه مطلب

سزاوار و شایسته حمد و ستایش بی‌پایان ازلی و ابدی است خداوند یکتا، یگانه، پاکیزه و مهربان و بخشاینده که پروردگار شب و روز و تاریکی‌ها و روشنایی‌ها و کوه‌ها و دریاها و زمین و آسمان و هر چه در میان آن‌هاست …

ادامه مطلب

سزاوار و زیبنده است لباس کبریایی و شکوه و جلال بر پروردگار کریم که حمد و سپاس بی‌کران مخصوص ربوبیت و فرمانروایی اوست. نیست معبودی غیر او، پاک و منزه است که تسبیح می‌کنند ماهیانِ در دریا، …

ادامه مطلب

حمد و سپاس پروردگار عظیم و با شکوه و با جلال و گرامی را سزاست که به اذنش درهای رحمت آسمان و زمین گشوده شود، مردگان برانگیخته شوند و عجایب خلقت سازمان گیرد. پاک و منزه است خداوند …

ادامه مطلب

سلام و برکات پروردگار کریم بر جان‌هایی باد که همواره در طاعت حق بودند و اطاعت از خالق خویش را همچون هوای داخل سلول‌های جان خویشتن فرض می‌کردند و همچنین سلام و درود فرشتگان الهی بر بندگانی …

ادامه مطلب

حمد و ستایش مخصوص توست ای خداوند یکتا که عدد یکتایی فقط بر تو سزاوار است. حمد و ستایش سزاوار غیر تو نباشد و حمد و ستایشی که با گردش روزگار مضاعف و با عرش با عظمتت همسنگ گردد و…

ادامه مطلب

حمد و سپاس از آن خدایی است که بزرگوار و بخشنده، با شکوه و عطا بخش، پناه دهنده و قدرتمند، نگه‌دارنده و گشاینده و روزی دهنده است. خداوندی که شکافنده‌ی صبح، برطرف کننده‌ی تاریکی‌ها، بارنده‌ی باران،…

ادامه مطلب

حمد و سپاس و ستایش سزاوار خداوند سبحان است که رحمتش فریادرس گناه‌کاران، احسانش پناه دهنده‌ی درماندگان، آرام دل وحشت زدگان و گشایش دهنده‌ی غم‌دیدگان است. عفو و بخشش او از کیفرش …

ادامه مطلب

حمد و ستایش خداوند ابدی و ازلی را سزاست که موجود بود قبل از آنکه نبود آسمان، افراشته زمین را، گسترده آفتاب پرتو افکن را، آفرید شب تاریک را، روز روشن را، دریای وسیع را، کوه استوار را و تسبیح کنند او را …

ادامه مطلب

شایسته است خداوند قادرِ متعال و سپاس بی‌کران، خداوندی را سزاست که شنواترین شنوایان، بیناترین بینایان، داورترین داوران، سریع‌ترینِ حسابگران، مهربان‌ترین مهربانان، بهترین آمرزندگان و فریادرس …

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »