بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی و یکم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در توبه بار الها، ای آنکه توصیف واصفان از وصفش فروماند و ای کسی که امید امیدواران […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم خطبه‌ی اولین ندبه‌ی سال ۶ فروردین ۱۳۹۵ حمد و سپاس پروردگار حکیم و رحیم را سزاوار است که مدبر همه‌ی امور هستی است. اوست که از […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دل نوشته‌ی اولین ندبه‌ی سال ۱۳۹۳ ۸ فروردین ۹۳ اولین ندبه‌ی سال است بر مهدی و آن هاله‌ی نورش صلوات بر خال لب و جام ظهورش […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دل نوشته‌ی نوروز (آخرین جمعه‌ی سال) ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ حمد و سپاس تو را سزاست ای پروردگار حکیم و کریم و ای جمیل و لطیف، حمدی […]

ادامه مطلب