بار الها شکر و حمد و سپاس درخور و زیبنده‌ی ذات اقدس و کبریایی توست و هیچ‌کس در هیچ حالی نمی‌تواند به حد کمال شکر و سپاست را به جا آورد چرا که هر شکری که می‌کند آن هم نعمت و احسان توست و …

ادامه مطلب