بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای سی ام صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در یاری جستن از خدا برای ادای دین بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هرگاه رزق برای او تنگ می‌شد پروردگارا تو ما بندگان را در (کمی و زیادی) رزق و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام تضرع و زاری به درگاه خدای عزوجل بار الها همانا من خالصانه از غیر تو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت برای سپاهیان سرحدات اسلام بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرزهای مسلمانان را […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت درباره‌ی همسایگان بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا بر رعایت نصرت و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت برای فرزندانش بار الها بر من منت‌ گذار به باقی ماندن فرزندانم و به شایسته ساختن آنان […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و چهارم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت برای پدر و مادرش بار الها بر محمد بنده و پیامبرت و بر خاندان پاکش درود فرست و […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و سوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در طلب عافیت خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و لباس عافیت را بر من […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هنگام گرفتاری بار الها تو مرا به کاری (درباره‌ی تهذیب نفس) مکلف ساختی که تو خود بر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت هرگاه از چیزی محزون می‌شدند بار الها، ای بی‌نیاز کننده‌ی فرد ناتوان و ای نگهبان بندگان از […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »