بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی روز عاشورا ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر طور. طور عشق. طور دلدادگی. طور انتظار. پایان عمری مطهر. امروز […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه‌ی شب نهم (شب عاشورا) ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر زمان. امانت‌دار جان‌های مطهر. همانانی که جز به آنچه […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب هشتم ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر حق. وعده‌ی راستین پروردگار در دعوت همگان به گرفتن پیمان قالو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب هفتم ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر محرم. ماه مبارزه با شیاطین اِنس. شیاطینی که همگان قادر به […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب ششم ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر آیینه‌ی زمان و انوار درخشانش، انواری که جان‌ها را مهمان دوران‌ها […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب پنجم ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر انتظاری مبارک. ساعاتی که در گذر زمان مانند حیاتی مجدد است […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب چهارم ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر یوم‌الدین، روزی که همگان بر جان خویش بیمناک‌اند. اسراری که در […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب سوم ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر حمد، حمدی که نامش را عبادت خواندند تا زبان‌ها معترف عظمت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم (محرم ۱۴۴۱ ه.ق- در انتظار دولت عشق) خطبه شب دوم ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ سلام بر آغاز روزی که ساعاتش منتظر طلوعی منور است. کدام خورشید بر […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم «در انتظار دولت عشق» راه و روش امامت افسوس بر گذشته نیست، بلکه آوردن گذشته به حال است، تا از راه و هدف امامت همگان آگاه […]

ادامه مطلب

برگهٔ بعد »