بار خدایا، ای صاحب نعمت‌های بزرگ و رحمت‌های عطا شده‌ی فراوان و خالق خورشید و ماه و ستارگان، وصف نشوی چون مانندی نداری؛ نزدیک‌تر از رگِ گردنی و دور‌تر از هفت آسمان، یکتایی در سلطنت، یگانه‌ای در …

ادامه مطلب

بار خدایا حمد و ثنا درخور عظمت و بی‌نیازی توست که صاحب همه‌ی نعمت‌ها و رحمت‌هایی که آفریدی و روزی دادی، بخشیدی و مهربانی کردی، بدی و خوبی را الهام نمودی، عطا کردی و افزودی پس هر که به غیر تو امید بست …

ادامه مطلب

خدایا من سخن را به سپاس تو آغاز می‌کنم و با ستایش تو گویا می‌شوم؛ معبودم تو را شکر می‌کنم به مدح و ثنا و سپاست که نهایت ندارد درحالی‌که به بزرگی‌ات کسی معرفت نداشته و به فضل و …

ادامه مطلب

حمد و سپاس پروردگار جلیل و جمیل و یکتا را سزاست خداوندی که لباس عزت و وقار و بزرگی دربر دارد و به آن گرامی است و سزاوار تسبیح اگرچه فراتر از اندیشه و بالاتر از عقل و دانش است و برکات پروردگار عالم در…

ادامه مطلب