حمد و شکر و سپاس پروردگار با جبروت و بزرگوار را سزا که خود را بر بندگانش چنین معرفی فرمود: اوست خدای یگانه و بی‌شریک که دانای نهان و آشکار و بخشنده و مهربان است؛ و فرمانروا و پیروزمند و …

ادامه مطلب