بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات پنجم صحیفه سجادیه مناجات راغبان و مشتاقان حق خداوندا اگر زاد و توشه‌ام در سفر به درگاهت اندک است ولی همانا به اعتماد و توکل […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات چهارم صحیفه سجادیه مناجات خواهش کنندگان ای خدایی که هرگاه بنده‌ای از او سؤال کند عطا خواهد کرد و هرگاه امیدی به او داشته باشد […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات سوم صحیفه سجادیه مناجات هراسناکان خداوندا آیا بینم تو را که بعد از ایمان به تو عذابم می‌کنی؟ یا بعد از اینکه تو را دوست […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات دوم صحیفه سجادیه مناجات شکوه داران خداوندا به درگاهت شِکوِه و گله دارم از نفسم که مرا به بدی‌ها وا می‌دارد و به خطاکاری مبادرت […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم مناجات اول صحیفه سجادیه مناجات توبه کنندگان خداوندا خطاها و گناهان، مرا لباس خواری و ذلت پوشانیده و دوری جستن از تو جامه‌ی عجز و بینوایی […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاه و چهارم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در برطرف شدن هم و غم ای خدایی که اندوه و غم و غصه‌ی بندگان را برطرف […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاه و سوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام تذلل و خضوع پروردگارا گناهانم مرا (از شرمندگی) وادار به سکوت کرده و گفتگویم را […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام الحاح و اصرار در طلب حاجت از درگاه الهی ای خدایی که چیزی در زمین […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاه و یکم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام تضرع به درگاه الهی بار الها تو را می‌ستایم، و تنها تو شایسته‌ی ستایشی (تو […]

ادامه مطلب

بسم الله الرّحمن الرّحیم دعای پنجاهم صحیفه سجادیه دعای آن حضرت در مقام خوف و خشیت الهی بار الها تو مرا درست اندام آفریدی و از کودکی پرورش دادی و […]

ادامه مطلب

« برگه‌ٔ پیشینبرگهٔ بعد »