حمد و شکر و سپاس شایسته و برازنده خداوند بی‌همتاست که آخرین مقصود نیازمندان و نهایت آرزوی آرزومندان، سرپرست شایستگان، امان دهنده‌ی‌ ترسید‌گان، ذخیره‌ی بینوایان، گنج بیچارگان،…

ادامه مطلب