نامه های حضرت علی(ع) در نهج البلاغه

نهج البلاغه

  • وای بر غفلت زده ای که عمرش بر ضد او گواهی دهد و روزگار او را به شقاوت و پستی کشاند.

    nahjolbalaghe_testi نهج البلاغه - خطبه:64

  • بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد زيرك را در برهان كُند مى سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.

    nahjolbalaghe_testi نهج البلاغه - حکمت:3