سوره های قرآن کریم

قرآن

 • خدا را تسبيح مى‌گويند هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است، آن فرمانرواى پاك از عيب را، آن پيروزمند حكيم را. (۱)

  Quran-Testi1 قرآن - الجمعه:۱

 • سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد. (۱) و تو چه دانى كه اختر شبگرد چيست؟ (۲) آن اختر فروزان. (۳)

  Quran-Testi1 قرآن - الطارق:۱-۳

 • روز حساب مردم نزديك شد و آنان همچنان به غفلت رويگردانند. (۱)

  Quran-Testi1 قرآن - الأنبياء- ۱

 • هر آينه پيامبرى از خود شما بر شما مبعوث شد، هر آنچه شما را رنج مى‌دهد بر او گران مى‌آيد. سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.

  Quran-Testi1 قرآن - التوبه- ۱۲۸