بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای چهاردهم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت هرگاه کسی به او ستم می‌کرد

ای خدايی كه اخبار ستمديدگان از او پوشيده نيست و ای آنكه در دانستن حال پريشان و سرگذشت آنان نيازی به شهادت گواهان ندارد، ای آنكه ياری تو همواره به سوی ستم ديدگان نزديک است و ای آنكه هرگز ظالمان را ياری نمی‌كنی، تو ای پروردگار من بر ستم‌ها و هتک حرمت‌هایی كه از فلان شخص فرزند فلانی به من رسيده كاملاً آگاهی با آنكه تو امت را از ظلم (به اهل‌بیت پيغمبر) منع شَديد فرمودی ولی آنان از روی سركشی و طغيان در نعمتت، و غرور و غفلت ستم‌های فراوانی كردند.
بار الها، بر محمد و آل محمد درود فرست و دشمن بدخواه و ظالم بد كيش مرا از ظلم و بيداد بر من به قدرت و نيروی قاهرت باز دار و بازوی قهرش را ناتوان ساز و او را گرفتار كار خويش بساز تا از ستم به من بازماند. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و طعم ظلم را در كامش تلخ گردان، به نيكوترين وجه عليه او ياريم فرما و مرا از اينكه مانند او ظلم كنم ايمن دار و مگذار همانند او گردم، بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به زودی بر او پيروز گردان، آن‌چنان كه دل دردمندم شفا يابد و انزجارم از ستم‌هايش فرو نشيند، خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و در عوض ظلمی كه از طرف او به من شده آمرزشت را نصيبم ساز و بدی رفتار او را با رحمتت جبران فرما، زيرا هر مكروه و رنج و المی در عالم هر چند كه عظيم باشد به غضبت نرسد (تحملش آسان است) و هر بلا و مصيبتی جز قهر و غضب تو وجود و عدمش يكسان است (يعني اگر لطفت شامل حال ما شود و از قهرت ايمن باشيم ديگر چه باک، چون‌که لطف و قهر خلق هر دو يكی است). خدايا همان‌گونه كه نپسنديدی كه به من ظلم شود مرا از اينكه ظلم كنم در امان بدار.
خداوندا جز به نزد حضرتت دردهايم نگويم و از هيچ حاكمی به غير تو ياری نمی‌طلبم، حاشا كه با وجود تو به غير تو رو آورم، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و دعايم را به اجابت مقرون فرما و شكوه‌ام را (از جور ستمكار) به رفع آن مقرون ساز.
بار الها مرا از دادخواهی خویش نوميد مدار و آن ظالم را مبتلا به ايمنی از كيفر خود مساز، كه بر ظلم و ستم من پافشاری كند و حقم را پايمال نمايد و به آن بيدادگر به زودی كيفری كه به ظالمان وعده دادی بشناسان و وعده‌ای را كه به اجابت دعای درماندگان داده‌ای آن وعده را برای من انجاز فرما. بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا موفق بدار كه آنچه برايم مقدر نمودی از سود و زيان پذيرا شوم و به هر نفع و ضرری كه بر من مقرر فرمودی خشنود باشم و مرا به محكم‌ترين آيين هدايت فرما و به آنچه سالم‌تر است مشغول بدار.
بار الها اگر خير و صلاح من نزد تو آن است كه دادخواهی من از آن ظالم به تأخیر افتد و انتقام از آن بيدادگر را به روز (قيامت) كه روز فصل خصومت‌های همگان است موكول سازی بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا با نيت صادق و صبر دائم مؤيد گردان و از ميل به زشتی و بی‌صبری اهل حرص در پناه خود محفوظ بدار و منظره‌ی اجر و ثوابی را كه برايم ذخيره نموده‌ای و كيفر و عقابی را كه برای خصم من مهيا ساخته‌ای هميشه در خاطرم مجسم فرما و اين امر را سبب گردان كه من قانع و راضی باشم به آنچه برايم مقدر نمودی و اطمينان خاطر يابم به آنچه برايم اختيار كردی «آمين رب العالمين» كه همانا تو اهل تفضل فراوانی و تو بر همه چيز توانایی.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا