بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای هفدهم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت علیه شیطان

بار الها، به تو پناه می‌بريم از وسوسه‌های شيطان رجيم و فریب‌هایش و از آنكه مبادا به آرزوهای باطل و وعده‌های دروغ و فتنه انگيزی‌ها و دام‌هایش، مغرور و مطمئن شوم و از اينكه در گمراه كردن ما از اطاعت تو و بی‌آبرو كردنمان به‌وسیله‌ی معصيتت به طمع افتد، يا آنكه چيزی را پيش ما نيكو جلوه دهد و در نظرمان نيكو آيد و يا چيزی را (از طاعات) به ما ناپسند نشان دهد و بر ما انجامش گران آيد، بار الها او را به‌وسیله‌ی عبادتت از ما بران و با ثباتمان در محبتت او را سرافكنده ساز و ميان ما و او حجابی قرار ده كه آن را ندرد و سدِ نيرومندی كه آن را نشكافد.
بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و آن شيطان را از وسوسه‌ی ما مشغول به برخی دشمنانت نما و ما را با حُسن نظرت از شر او محفوظ بدار و نيرنگش را از ما دور ساز و او را بران، بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و همان قدر كه (شيطان) در ضلالت است ما را از هدايت بهره‌مند گردان و در مقابل گمراهی‌اش به ما تقوا عنايت فرما و راه ما در مسير پرهيزکاری كه خلاف راه اوست قرار ده، خدايا برای او راهی به دل‌های ما مگذار و هرگز برايش جايگاهی در زندگی‌مان مده، خدايا هر نادرستی كه او برايمان بيارايد به ما بشناسان و پس از شناسايی ما را از آن نگهدار و روش مبارزه با او و آماده سازی ابزار اين مبارزه را به ما الهام فرما و از خواب غفلت كه موجب تمايل به اوست بيدار كن و به حُسن توفيق خود ما را عليه او ياری فرما و قلوب ما را مملو از انكار و دشمنی با عمل او گردان و در گسستن حيله‌هايش به ما تلطف نما.
بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و شيطان را از تسلط بر ما باز دار و اميدش را از ما قطع كن و او را از اغوای ما دور كن، بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و پدران و مادران و فرزندان و خويشاوندان و خاندان و نزديكان و همسايگان ما را از مؤمنين و مؤمنات، از شر او محافظت بفرما و همه‌ی را در پناه محكم و دژ مستحكم و حصن منيع خود قرار ده و آنان را زره‌های بازدارنده‌ای از خطرش بپوشان و سلاح‌های بُرّان به آنان عليه او بده، بار الها اين خواسته را تعميم ده درباره‌ی هركس كه پروردگاری‌ات را گواه داده و در يگانگی‌ات اخلاص ورزيده و با حقيقت بندگی تو با شيطان ستيز نموده و از تو عليه او در شناخت علوم ربانی ياری گرفته، بار الها گره‌ای كه او ببندد بگشا و هرچه دوزد بشكاف و آنچه او تدبير كند در هم شكن و چون تصميم گيرد او را بازدار و هرچه محكم كند از هم بپاش، بار الها سپاهش را شكست ده و نيرنگش را باطل كن و پناهگاهش را ويران ساز و بينی‌اش را به خاک بسای، بار الها ما را در زمره‌ی دشمنانش قرار ده و از شمار دوستانش بركنار كن تا از او پيروی نكنيم و چون ما را بخواند اجابتش نكنيم، هر كه را از ما فرمان برد به دشمنی او دستور دهيم و هر كس نهی ما را پيروی كند از متابعتش باز داريم.
بار الها بر محمد كه خاتم پيامبران و سرور رسولان است و بر اهل‌بیت پاک او درود فرست و ما و خويشاوندانمان و برادران و همه‌ی مؤمنين و مؤمنات را از آنچه به تو پناه جستيم پناه ده و از بيم آنچه به تو پناه برديم ايمن دار، و دعاهايمان را بپذير و آنچه را كه به ياد نياورديم به ما عنايت فرما و آنچه را كه فراموش كرديم از حضرتت بخواهيم برايمان نگهدار و ما را بدین ‌وسیله به درجات نيكان و مراتب مؤمنين برسان. «آمين رب العالمين».

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا