بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای هفتم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت هنگام حوادث مهم

ای خدایی كه گره مشكلات عالم به او گشايش می‌يابد و ای خدایی كه سختی‌های جهان به او آسان می‌گردد، ای آن‌که برون شدن از غم و اندوه و رسيدن به حقيقت، شادی و خرّمی از او درخواست می‌شود، در برابر قدرتت امواج دشواری‌ها در هم می‌شكند و به لطف حضرتت همه چيز نظام يافته و به نيرويت قلم تقدير بر لوح قضا به راه افتد و همه چيز بر طبق خواست تو تحقق يابد، پس آن‌ها بر طبق مشيّتت به فرمانت پيروی كنند و بر پايه‌ی اراده‌ات نه نهی نمودنت بازمانند.
در محنت‌ها خلق تنها تو را می‌خوانند و در گرفتاری‌ها فقط به تو پناه آورند تا خواست و لطف و كرمت نباشد آن گرفتاری‌ها برطرف نگردند. ای پروردگار من باری بر دوشم فرود آمده كه تاب و توانم را ربوده و گرفتار محنتی شده‌ام كه پشتم را خم كرده، درحالی‌که با دست قدرتت مرا دچارش ساختی و با عظمتت آن را روانه‌ی من كردی، پس آنچه را كه تو وارد سازی كسی برنگرداند و آنچه را روانه كنی كسی باز ندارد و آنچه را ببندی كسی باز نكند و آنچه را باز كنی كسی نبندد و آنچه را دشوار كنی كسی آسان نكند و آنكه را به خود واگذاری كسی ياری ننمايد.
پروردگارا درود بر محمد و آلش فرست و در ِ وسعت و آسايش را به قدرتت به رويم بگشای و زنجير هّم و غم را از اطراف من به قدرتت بگسل و در آنچه به درگاهت شكايت بردم خاطرم را خشنود ساز و در تقاضایی كه از حضرتت دارم كامم را شيرين فرما و از درگاهت مرا رحمت و گشايش گوارایی عنايت فرما و از لطف خود از هر مشكلی راه گريزی كه گره ‌گشایم باشد برايم قرار ده، مبادا كه بر اثر گرفتاری از انجام وظايفی كه مقرر فرمودی بازمانم و مرا از كار ملازمت وظايف بندگی‌ات و به جای آوردن سنن و احكامت به هيچ كار ديگری مشغول نگردان.
ای خدا از حوادثی كه به من رسيده سينه‌ام تنگ و دلم پر از هّم و غم گرديده و تو بر دفع آنچه بدان مبتلا گشته‌ام و به آن گرفتارم توانایی، تو آن گرفتاری را به كرمت زايل گردان، هرچند من مستوجب اين لطف تو نباشم، ای مهربان‌ترین مهربانان عالم، دعايم را اجابت فرما گرچه شايسته‌ی آن نيستم «يا ذاالعرش العظيم».

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا