بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای نهم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت در اشتیاق به درخواست مغفرت از خدای عزوجل

خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و ما را به سوی توبه‌ای كه محبوب تو است بازگردان و از آنچه منفور تو است برکنارمان دار، پروردگارا، هرگاه ما به ناچار در مقابل دو نقص واقع شويم يكی در امر دين و يكی در دنيای ما، تو آن نقص را كه در امر دنياست و سریع‌تر به سمت فنا می‌شتابد واقع گردان و ما را از عيب و نقص در دين كه پايدار است دور ساز و اگر دو تصميم گرفتيم، كه يكی از آن دو تو را از ما خشنود می‌گرداند و ديگری خشمت را بر ما می‌انگيزد پس ما به سوی آنچه خشنودی‌ات در آن است بكشان و در كاری كه موجب قهر و غضب تو است نيروی ما را ضعيف و ناتوان گردان و ما را به خودمان وامگذار، چون نفسمان به باطل و گناه می‌گرايد مگر تو توفيق دهی و دستور دهنده‌ی به زشتی است مگر تو رحم كنی.
خداوندا همانا تو اساس و منشأ خلقت ما را از چيز پست و ضعيفی (خاك) قرار دادی و بر پايه‌ی سست و ناتوانی بنيان نهادی و از آب بی‌ارزش و حقير (نطفه) آفرينش ما را آغاز كردی پس ما را جز به حول و قوه‌ی تو هيچ نيرويی نيست و بر هيچ كاری جز به ياری تو قدرتی نداريم، پس دست ما بگير و توفيقمان ده و پشتيبان ما به سوی صلاح باش و ديدگان دل‌هایمان را از آنچه مخالف محبت تو است كور كن و اعضايمان را از گزينش راه معصيت باز دار.
بار الها، بر محمد و آل محمد درود فرست و تپش دل‌ها و حركت اعضا و به هم خوردن چشم‌ها و چرخش زبان‌های ما را همگی در آنچه موجب ثواب تو است قرار ده تا هيچ كار نيكی كه مستوجب پاداش تو باشد از ما فوت نشود و هيچ كار زشتی و معصيتی كه موجب كيفر و عقاب تو باشد برای ما باقی نماند.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا