بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای ششم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت هنگام صبح و شام

ستايش مخصوص خدایی است كه به قدرت كامله‌ی خود روز و شب را آفريد و آن دو را از يكديگر ممتاز كرد و برای هر يک از آن‌ها مرز و اندازه‌ی دقيقی مقرر فرمود. اين دو را آن‌چنان به هم آميخت كه از درون هر يک آن ديگری برون می‌آید، با اندازه‌گيری حساب شده‌ای كه به نفع زندگی و دوام حيات بندگان باشند. پس شب را برای آنان آفريد تا در پناهش آرام گيرند و از خستگی‌های روز بياسايند، همچنين آن را پوششی قرار داد كه بدان خواب را مايه‌ی آرامش خويش بينند، هم آسايش و هم تجديد نشاط يابند و به‌وسیله‌ی آن از لذت و شهوت برخوردار گردند. ولی روز و روشنایی آن را وسيله‌ی تكاپو برای فضل خويش قرار داد تا به جستجوی روزی درافتند و سير در زمين نموده تا بدان وسيله هم نيازهای دنيوی را تأمین كرده و هم به تأمین آخرت بپردازند، تمام اين گردش روز و شب را جهت صلاح كار بشر مقرر فرموده تا بندگان را بيازمايد، كه در اوقات اطاعت چگونه فرمان‌برداری می‌كنند؟ و به هنگام وظايف و تكاليف چه طريق از راه طاعت و عصيان را خواهند رفت، كه در روز قيامت بدكاران را به سزای كردارشان برساند و نيكوكاران را پاداش نيک دهد.
بار الها تو را حمد و سپاس گوييم كه گريبان صبحگاهان را بشكافتی و روشنایی روز را به ما ارزانی داشتی و ما را در راه‌های طلب روزی بصیرت دادی و از گزند آفات و حوادث ایمن داشتی، در حالی صبح كرديم كه جملگی اشياء از آن تو هستند، زمين، آسمان و آنچه در لابه‌لای هر يک پراكندی، آنچه ساكن است و آنچه متحرک، آنچه اقامت گزيده و آنچه كوچ كرده، آنچه در فضا اوج گرفته و آنچه در زير خاک پنهان است. در حالي صبح كرديم كه در اختيار توايم و حكومت تو ما را در بر گرفته و در لوای مشيّتت درآمده‌ایم، فقط با خواست تو حركت كنيم و طبق تدبير تو فعالیت نماييم، بهره‌ای جز آنچه كه تو برايمان مقدر فرمودی نداريم و هيچ گونه خيری (سعادت دنیوی و اخروی) به ما جز به عطای تو نخواهد. اينک روز تازه‌ای فرا رسيده، كه بر ما سخت نظارت دارد، اگر خوش‌رفتاری كرديم با درود ما را بدرود خواهد گفت و اگر بد رفتاری نموديم با مذمّت از ما جدا خواهد شد.
بار الها بر محمد و آلش درود فرست و به ما توفيق ده كه برای او يار نيكويی باشيم و در هنگام جدا شدنش ما را از ارتكاب گناه كوچک و بزرگ باز دار و در اين روز حسنات فراوان به ما عنايت فرما و ما را در آن از تمام گناهان و زشت‌كاری‌ها باز دار، از ابتدا تا انتهای اين روز را برای ما مملو از ستايش و سپاس خود و پاداش نيک و ذخيره‌ی آخرت و فضل و احسان گردان، بار الها ما را در پيشگاه فرشتگانی كه نويسنده‌ی اعمال‌اند سبک‌بار فرما و نامه‌های اعمالمان را پر از كارهای نيک گردان و ما را نزد آنان شرمنده‌ی كارهای رشت منما.
بار الها به هر ساعتی كه از روز بر ما بگذرد بهره‌ای از پرستش و سهمی از سپاس حضرتت و گواه صادقی از ملائكه‌ات به ما عطا فرما، خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از پيش رو و پشت سر و سمت راست و سمت چپ و از تمام جهات محافظت كن و از معصيت خود نگهدار و به طاعت خويش هدايت كن درحالی‌که فقط به محبتت سرگرم باشيم. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را در همين روز و همین شب و همه‌ی روزها برای انجام كارهای خير و دور از شر و سپاس نعمت‌ها و پیروی از سنت‌ها و پرهيز از بدعت‌ها موفق بدار و به كار امر به معروف و نهی از منكر و حمايت از اسلام و محو بدعت‌های باطل و لغزش‌های آن مؤید فرما و به نصرت دين حق و تعظيم آن و راهنمایی گمراهان و كمک به ناتوانان و مدد رسانی به بينوايان و ياری مظلومان توفیق كرامت فرما.
بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و امروز را فرخنده‌ترين روزها و بهترين اوقات و شايسته‌ترين زمانی كه بر ما سپری شده قرار ده و ما را از بين كسانی كه روز و شب بر آنان گذشته از شكرگزارترين خلقت بر نعمت‌های گوناگونی كه عطا كردی مقرر فرما و از همه‌ی آنان استوارتر در عمل به شريعت و محتاطتر نسبت به آنچه آنان را بر حذر داشتی قرار ده، خداوندا من تو را شاهد و گواه می‌گیرم و با آنكه گواهی تو كافيست باز همه‌ی آسمان‌ها و زمين و هر كس را مسكن داده‌ای از فرشتگان و ساير خلق خود در همين روز حاضر و اين ساعت از عمرم و همين شب و همين مكان كه اكنون قرار گرفته‌ام همه را بر توحيد و ايمان خويش گواه و شاهد خود می‌گیرم كه من گواهی می‌دهم بر آنكه همانا تويی خدای يكتايی كه جز تو در ملک جود هيچ خدايی نيست، تو خداوند عادلی كه با بندگانت به قسط رفتار می‌کنی و نسبت به آنان مهربانی، مالک جهان آفرينشی و به آنان رحيمی و شهادت می‌دهم كه حضرت محمد (ص) بنده و پيامبر و برگزيده تو از ميان آفريدگان است، رسالتت را بر دوشش نهادی و از عهده‌ی آن برآمد و به او دستور صلاح امت دادی و او چنين نمود، بار الها پس بر محمد و آلش بيش از آنچه بر كسی از بندگانت درود فرستادی درود فرست و از سوی ما به او بهترين عطاهايت را عنايت فرما و از سوی ما والاترين و شايسته‌ترين پاداش‌ها را كه به پيامبری از سوی امتش داده‌ای به حضرتش مرحمت فرما كه همواره بخشش تو عالی و بخشايشت عظيم است و تو از هر مهربانی مهربان‌تری پس بر محمد و آلش، اين شايستگان پاک و برگزيده‌ی والا تبار درود فرست.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا