بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای سی و سوم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت در مقام استخاره (طلب خیر از خدا)

بار الها به سبب علمت به خیر و سعادتم و شر و شقاوتم از تو طلب خیر و سعادت می‌نمایم، پس بر محمد و آل محمد درود فرست و درباره‌ام به خیر حکم فرما و به ما کار خیر و نیکویی را که باید برگزینیم الهام کن و آن را وسیله‌ی رضا و خوشنودی‌مان به مقدراتت قرار ده، بر هر چه بر ما تقدیر فرمودی ما را مقام رضا تسلیم عطا فرما و از دل ما نگرانی و پریشانی و شک و ریب را دورنما (دچار شک و تردید نشویم) و ما را به یقین مخلصین (عین الیقین) تأیید فرما، ما را دچار فروماندگی و عجز از شناخت مصلحت آنچه را که برای ما برگزیدی مکن تا ما (از روی جهل و نادانی) مقدرات تو را (که خیر و سعادت است) مکروه داشته و مورد رضای تو را ناپسند داریم و کفران نعمت کنیم و کار ما (از شقاوت) به جایی رسد که به چیزی که از حسن عاقبت دورتر و به خلاف عافیت نزدیک‌تر است متمایل شویم، آنچه را از قضای خود که ما از آن اکراه داریم پیش ما محبوب ساز و آنچه را از حکم تو دشوار می‌پنداریم بر ما آسان کن و گردن نهادن به آنچه از مشیتت بر ما وارد آوردی مُلهَم ساز تا تأخیر آنچه را تعجیل فرمودی و تعجیل آنچه را به تأخیر افکندی دوست نداشته باشیم و آنچه پسند است هرگز ناپسند ندانیم و آنچه تو نمی‌پسندی برنگزینیم و خاتمه‌ی کار ما را به بهترین و پسندیده‌ترین منزلگاه رضا قرار ده تویی که عطاهایت نفیس و نعمت‌های بزرگ می‌بخشی و هر چه بخواهی آن می‌کنی و بر هر چیز توانایی.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا