بسم الله الرّحمن الرّحیم

دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

دعای آن حضرت برای سپاهیان سرحدات اسلام

بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و مرزهای مسلمانان را به عزت خود مستحکم گردان و نگهبانان مرزها را با نیروی خود تقویت بفرما و عطایا و انعامشان را از توانگری خود سرشار ساز.
بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و عدّه‌ی ایشان را افزون ساز و سلاح‌هایشان را برّا کن و مرکز و ناحیت آنان را حراست نما و سنگرهایشان را محکم ساز و جمعیتشان را الفت ده و کارشان را رو به‌ راه کن و آذوقه‌شان را پیاپی برسان و مشکلاتشان را خود به تنهایی برطرف فرما و آنان را با پیروزی تقویت کن و با صبر یاری ده و چاره‌جویی دقیق بیاموز.
بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و آنچه نمی‌دانند به ایشان بیاموز و آنچه را نمی‌بینند (مسائل پنهان را) به ایشان بنمای، بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست و هنگام روبرو شدن با دشمن فکرِ دنیای فریبنده و مغرور را از یادشان ببر و اندیشه‌های مالِ فتنه انگیز را از دل‌هایشان بزدای و بهشت را جلوی چشمشان قرار ده و آنچه را که در بهشت فراهم ساختی (از قصرهای جاوید و منزل‌های عزت و کرامت و حوریان زیبا و نهرهایی که پر از انواع آشامیدنی‌هاست و درختان پربار به میوه‌های گوناگون) همه‌ی آن‌ها را به دیدگانشان بنمایان و آشکار گردان تا هیچ کس روی از جنگ نتابد و هرگز فرار از دشمن در دلش خطور نکند.
بار الها بدین وسیله دشمنانشان را در هم شکن و شمشیر دشمنان را به رویشان کُند گردان و میان دشمن و سلاح‌هایشان جدایی بینداز و روحیه‌ی آنان را ضعیف کن و میان آنان و زاد و توشه‌شان فاصله بینداز و در راه‌ها سرگشته‌شان ساز و از مقصد آواره‌شان نما و نیروهای کمکی آنان را قطع کن و عدّه‌ی آنان را رو به نقص و زوال آور و دل‌هایشان را پر خوف و بیم گردان و دست‌هایشان را از هر طرف کوتاه کن و زبان‌هایشان را از گفتار فرو بند و هزیمت در صفوفشان و پراکندگی در نیروهایشان ایجاد کن که با این شکست پیروانشان را به عذاب سختی دچار کنی و در اثر این ذلت و خواری دشمنان بعد از اینان قطع طمع کنند از پیروزی، بار الها رحم‌های مادرانشان را عقیم ساز و نطفه‌های مردانشان را بخشکان و نسل اسب‌ها و شترهایشان را قطع کن و به آسمانشان در باریدن و زمینشان در روئیدن اجازه مده.
بار الها تدبیر اهل اسلام را نیرومند و شهرهایشان را مستحکم و اموالشان را افزون ساز و آنان را از جنگ با دشمنان فراغت برای عبادتت بخش و از مبارزه با آنان آسوده ساز تا با تو خلوت کنند و به راز و نیاز پردازند و تا اینکه در سراسر زمین غیر از تو پرستیده نشود و جز پیشگاهت برای احدی پیشانی به خاک نرسد.
بار الها مسلمانان را در هر سو بر مشرکانی که روبرویشان قرار گرفته‌اند پیروز ساز و آنان را با فوج‌هایی از فرشتگان پیاپی مدد رسان تا آنجا که از قهر و غلبه‌ی مسلمین تمام کافران منهزم شوند و به قتل و اسارت در همه‌ی روی زمین گرفتار آیند، مگر آنکه آن‌ها اقرار به یگانگی و یکتایی تو کنند و شهادت دهند که تویی آن خدایی که جز او خدایی نیست و تنها و بی‌شریکی. بار الها این سرنوشت را بر همه‌ی دشمنانت در تمام اقطار عالم تعمیم ده، از هند و روم و ترکستان و کرانه‌های خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و دیالمه و سایر گروه‌های مشرکین که نام و نشانشان بر ما پوشیده است و تو خود ایشان را می‌شناسی و به قدرت خویش بر آنان آگاهی.
بار الها مشرکان را به اختلاف داخلی مشغول دار تا به مرزهای مسلمانان دست نزنند و رشته‌ی اتحادشان را از صف‌آرایی، در برابر مسلمین بگسل. خدایا دل‌هایشان را از ایمنی و آرامش خالی گردان و قوای بدنی آن‌ها را ضعیف ساز و قلوبشان را از فکر مکر و حیله و فساد غافل ساز و ارکان آن‌ها را از مقاومت در مقابل رجال مسلمین ضعیف گردان و آن‌ها را از مبارزه با قهرمانان اسلام بترسان و برایشان لشکری از فرشتگان فرا نیرو و سطوت برانگیز همان‌گونه که روز بدر نمودی تا ریشه‌ی آنان را قطع کنی و شوکتشان را از بیخ و بن برکنی و عدّه‌شان را پراکنده سازی، بار الها آب‌های آنان را به وبا و خوراکشان را به امراض دیگر بیامیز و شهرهایشان را به زمین فرو بر و بلاهای پیاپی بر سرزمینشان ببار و به خشک‌سالی و قحط مبتلا ساز و آذوقه‌شان را در بی‌برکت‌ترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و دژهای محکم را از آنان باز دار، ایشان را به گرسنگی دائم و بیماری دردناک دچار کن تا سپاه دشمن به هزیمت افتد.
پروردگارا، هرگاه از قشون اسلام که اهل ملت و شرع تو می‌باشند مرد جنگجویی با آن کافران به جنگ برخیزد و یا آنکه از پیروان سنّت و آیینت مردی با عدالت و معرفت با آن‌ها به جهاد و دفاع رو آورد تا دین تو برتری یابد و سپاه تو نیرومندتر شود و بهره‌ی خلق از معرفتت بیشتر گردد پس تو ای خدا بر آن مجاهد امر جنگ را آسان گردان و کارش را رو به ‌راه ساز و پیروزش کن و یاران را برایش برگزین و پشتش را نیرومند کن و درآمدش را سرشار ساز و به او نشاط و شادابی ده و آتش اشتیاق وطن را در دلش سرد کن و او را از غم و تنهایی برهان و یاد اهل و اولاد را از خاطرش ببر و حسن نیت را برایش برگزین و عافیتش را به عهده گیر و سلامت را رفیق راهش ساز و او را از جبن و ترس و کم دلی محفوظ دار و جرئت را در دلش بیفکن و نیرومندی را روزیش کن و او را به یاری خود تأیید فرما و سنت‌های حق را به او بیاموز و او را به درستی در حکم وادار و از ریا و سمعه (شهرت طلبی) دورش دار و قصدش را خالص گردان و به لطف و کرمت فکر و ذکر و رفتن و توقفش را در راه خود و برای خودت قرار ده پس هرگاه در میان جنگ سپاهش با دشمنان او روبرو شدند سپاه دشمن را در چشم او اندک بنما و شوکتشان را در قلب او ناچیز و کوچک ساز و او را بر ایشان چیره ساز و اگر عمرش را به نیک‌بختی پایان دادی و شهادت را روزیش کردی، پس شهادتش را بعد از ریشه کن نمودن دشمنت قرار ده و پس از آنکه اسارت آنان را طاقت فرسا کند و بعد از آنکه مرزهای مسلمانان آرام گردد و دشمنانت پا به فرار گذارند.
بار الها هر مسلمانی که جانشین جنگجویی یا مرزداری در امور خانه‌اش شود، یا در غیبت او خانواده‌اش را کفالت کند، یا او را به قسمتی از مال خود یاری نماید، یا او را به ساز و برگ جنگی مدد نماید یا بر جهاد تشویق کند یا دعای خیری به مقصدش روانه سازد یا احترام و آبرویش را نگه دارد، پس همانند آن مجاهد اجرش ده و در مقابل کارش هم در این دنیای حاضر به او سود و خشنودی و بهجت و سرور کرامت فرما که همیشه بر اثر این عمل صالح در دنیا اجر نیکو یابد (سعادتمند شود) تا هنگامی که اجلش به پایان رسد و به فضل و احسانی که برایش در روز قیامت آماده کردی برسد.
بار الها هرمسمانی که امر اسلام را مهم بداند و تشکیلات اهل شرک در برابر مسلمین او را غمگین کند، پس نیت جنگ و آهنگ جهاد نماید، ولی ضعف او را فرو نشاند، یا تهی‌دستی او را به تعویق اندازد، یا پیشامدی او را به تأخیر افکند یا مانعی جلوی اراده‌اش پیش آید پس نامش را در عبادت کنندگان ثبت کن و ثواب مجاهدین را به او ارزانی دار و او را در زمره‌ی شهیدان و صالحان محسوب فرما.
بار الها بر محمد بنده و فرستاده‌ات و بر آل محمد درودی فرست برتر از همه‌ی درودها که بر فراز همه‌ی سلام‌ها اوج گیرد، درودی فرست که دورانش به انتها نرسد و شمارش به آخر منقطع نگردد، درود و رحمتی مانند کامل‌ترین درودها و رحمت‌هایی که بر یکی از اولیای مقرب درگاهت فرستاده‌ای البته تویی خدای بسیار عطا کننده، ستوده صفات که مبدأ و آفریننده‌ی همه‌ی موجودات و بازگرداننده‌ی آن‌هایی و هر چه خواست توست همان انجام دهی.

اللهم عجل لولیک الفرج

دانلود دعا